ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข

หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล e-Phonebook v.2 เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในการสืบค้นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                        ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

                   1. ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลที่มีรายชื่อโยกย้ายรอบเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หากบุคคลที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)

เป็นผู้มีรายชื่อโยกย้าย ให้แจ้งมายังสำนักบริหารกลางผ่านทาง QR Code เพื่อเปลี่ยนสิทธิเป็นผู้ใช้งาน

ภายในวันที่ 15 เมษายน และ 15 ตุลาคมของทุกปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

                   2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วนงานฯ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่หน่วยงาน เป็นต้น ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูล e-Phonebook v.2  

                   ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีปัญหาขัดข้องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลาง

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2260 หรือ 0 2541 2186


image เอกสารแนบ