ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

     ตามที่หนังสือ ที่ ศย 005/ว 163 (ป) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

กำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบ 1 ปีงบประมาณ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cicsystem.coj.intra/infocenter ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563


image เอกสารแนบ