ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

ขอหารือกรณีการเบิกจ่ายค่าบริการ Fiber สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน (IP Phone)

ด้วยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีหนังสือหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบริการ Fiber สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน (IP Phone) เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน     บางพื้นที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานจากโครงข่ายสายทองแดงมาเป็นโครงข่าย Fiber ซึ่งการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (IP Phone) โครงข่าย Fiber มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสัญญาณควบคู่ไปกับหมายเลขจึงจะสามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าบริการ Fiber สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งานอำนวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ ได้หรือไม่

                   สำนักงานศาลยุติธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า การติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (IP Phone) โครงข่าย Fiber มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสัญญาณควบคู่ไปกับหมายเลขซึ่ง      สำนักบริหารกลางเคยส่งเรื่องข้อหารือดังกล่าวให้สำนักการคลังเพื่อนำเข้าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการเบิกจ่าย และสำนักการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองและแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่า ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งานหมายเลข IP Phone ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่สำนักงานใช้งานปกติ เนื่องจากวัตถุประสงค์ต่างกันเพราะ IP Phone ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสัญญาณในการทำงานจึงจะสามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ ดังนั้น หากหน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่าบริการลักษณะดังกล่าว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ งานอำนวยการ     กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ


image เอกสารแนบ