Accessibility Tools

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรมimage

                 ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือ ที่ ศย 005/ว 163 (ป) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ศาลยุติธรรม โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการ กำกับ ดูแลให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม สำรวจบุคลากร  ในหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555 และรายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว 

                 สำนักบริหารกลาง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2555 และหน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลได้สะดวก ถูกต้องครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรมตามหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบ 1 ปีงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์  http://cicsystem.coj.intra/infocenter  ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี


image เอกสารแนบ