ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
 
image

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม

โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)

สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม

สามารถเข้าใช้โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)

เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการศาลยุติธรรมด้วยการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน

กำหนดรหัสยืนยันระบุตัวตนผู้ใช้งานในโปรแกรมดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                        ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (e-Phonebook v.2)

สามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อการใช้งานของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวล้ำไปอย่างมาก

ประกอบกับมีการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรมเป็นจำนวนมาก

จึงมีความจำเป็นต่อการคุ้มครองความปลอดภัยด้านข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากร

เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลในระบบดังกล่าว

จึงเห็นควร ให้เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลด้วยการกรอกรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่     1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

                   ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีปัญหาขัดข้องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2260 หรือ 0 2541 2186


image เอกสารแนบ